juni 16, 2016

Sjuksköterskeprogrammet

”Utbildningen till sjuksköterska tar sin utgångspunkt i vårdvetenskap, en självständig akademisk disciplin som är oberoende av profession. Vårdvetenskap är ett humanvetenskapligt kunskapsområde inom vilket kunskapsutveckling om vård och omsorg bedrivs. Huvudområdet i sjuksköterskeutbildningen är omvårdnad, som innebär en avgränsning av vårdvetenskap kopplad till sjuksköterskans profession. Professionell omvårdnad omfattar människan i hela livscykeln och utövas från ett individ och familjeperspektiv. Omvårdnad bygger på relationen och det mänskliga mötet, vilket på ett tydligt sätt ska präglas av en helhetssyn, ett vetenskapligt och ett etiskt förhållningssätt. I sjuksköterskans profession ingår att ta tillvara individens resurser, möjligheter och att stödja/ tillgodose behov. Det innebär att utgå ifrån den enskilda patientens behov och önskningar, livssituation och hälsa. Det innefattar också strävan att möjliggöra ett värdigt liv, samt ett värdigt döende och död. Huvudområdet omvårdnad utgör, tillsammans med stödämnen inom medicinsk vetenskap och andra vetenskaper såsom folkhälsovetenskap, humaniora och samhälls- och beteendevetenskap, grunden för sjuksköterskans kompetens” (Högskolan Väst, 2016).

Utbildningsplan Högskolan Väst