november 16, 2016

Handledning

Joffen har genomfört handledningskursen på avancerad nivå

Innehåll i kursen:”

 • beskriva och problematisera olika perspektiv på kunskap och lärande
 • redogöra för, analysera och värdera teorier, modeller och styrdokument inom området handledning
 • planera, genomföra och utvärdera handledning i verksamhetsförlagd utbildning
 • motivera och argumentera för reflektionens betydelse för hur kunskap grundläggs och utvecklas i olika kontexter
 • reflektera över, analysera och värdera sitt eget och andras lärande
 • reflektera över, analysera och värdera hur förhållningssätt, kultur och genus påverkar handledningsprocessen
 • kunskapssyn och kunskapsformer
 • kommunikation och relationer i handledningsprocessen
 • pedagogiska teorier med relevans för handledning
 • handledningsteori och metod
 • styrkdokument med anknytning till verksamhetsförlagd utbildning
 • planering, genomförande och utvärdering av handlednings- och lärprocesser under verksamhetsförlagd utbildning”
  (Högskolan Väst, 2016)

Kursplan