juni 16, 2016

Examensarbete

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA MED INRIKTNING MOT PSYKIATRISK VÅRD

“Utbildningen förbereder dig för att möta de krav som framtidens hälso- och sjukvård ställer på specialistsjuksköterskors förmåga att leda omvårdnaden inom vårdområdet psykiatrisk vård. Studierna i omvårdnad, på avancerad nivå, fokuserar på specialistsjuksköterskans självständiga omvårdnadsansvar kopplat till komplexa problem och vårdbehov, samt vetenskapligt och etiskt förhållningssätt. Programmet ger dig fördjupad kunskap i att genomföra komplex omvårdnad till patienter med psykisk ohälsa och psykiatriska sjukdomar, ett utmanade och ansvarsfullt arbetet som kräver att du har kunskap om olika perspektiv avseende dessa sjukdomar. Det innebär kunskaper om medicinering, metoder för omvårdnad och stöd samt att hantera och använda avancerad teknisk utrustning med målet att på ett professionellt sätt kunna vårda personer med psykisk ohälsa och psykiatriska sjukdomar.” (Högskolan Väst, 2019).

Utbildningsplan Högskolan Väst

Examensarbetet Magisterexamen
HBTQ+ personers upplevelser av bemötandet från sjuksköterskan inom psykiatrisk vård

Leg. SJUKSKÖTERSKA

“Utbildningen till sjuksköterska tar sin utgångspunkt i vårdvetenskap, en självständig akademisk disciplin som är oberoende av profession. Vårdvetenskap är ett humanvetenskapligt kunskapsområde inom vilket kunskapsutveckling om vård och omsorg bedrivs. Huvudområdet i sjuksköterskeutbildningen är omvårdnad, som innebär en avgränsning av vårdvetenskap kopplad till sjuksköterskans profession. Professionell omvårdnad omfattar människan i hela livscykeln och utövas från ett individ och familjeperspektiv. Omvårdnad bygger på relationen och det mänskliga mötet, vilket på ett tydligt sätt ska präglas av en helhetssyn, ett vetenskapligt och ett etiskt förhållningssätt. I sjuksköterskans profession ingår att ta tillvara individens resurser, möjligheter och att stödja/ tillgodose behov. Det innebär att utgå ifrån den enskilda patientens behov och önskningar, livssituation och hälsa. Det innefattar också strävan att möjliggöra ett värdigt liv, samt ett värdigt döende och död. Huvudområdet omvårdnad utgör, tillsammans med stödämnen inom medicinsk vetenskap och andra vetenskaper såsom folkhälsovetenskap, humaniora och samhälls- och beteendevetenskap, grunden för sjuksköterskans kompetens” (Högskolan Väst, 2016).

Utbildningsplan Högskolan Väst

Examensarbetet Kandidatexamen
Diva fulltext – Bara så du vet, äldre har också sex: En litteraturöversikt om äldres sexuella hälsa och attityd